Pasta, roasted tomato, pesto, basil, parmesan, mozzarella, Italian sausage

CONTAINS: dairy, wheat