Pasta, pesto, roasted tomato, mozzarella, basil

CONTAINS: wheat, dairy